عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

Project # 8

Project # 8

Project # 6

Project # 6

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

Project # 5

Project # 5

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

Project # 7

Project # 7